Concerten Slachthuisterrein opgeschort

Alle concertenop het slachthuisterrein zijn vooralsnog tot 9 april a.s. opgeschort.